Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Obchodní podmínky

8. 2. 2022

obchodní společnosti
Forscope a.s.
se sídlem Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno
IČ: 048 85 414
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8720
pro kupní smlouvy a rámcové kupní smlouvy ve vztazích B2B, včetně kupních smluv uzavřených prostřednictvím webového rozhraní či elektronické pošty

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Forscope a.s., se sídlem Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 048 85 414, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8720 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při jejich podnikatelské činnosti vznikající mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“):

1.1.1.     na základě a v souvislosti s kupními smlouvami, včetně kupních smluv uzavřených prostřednictvím webového rozhraní či prostřednictvím elektronické pošty;

1.1.2.   na základě a v souvislosti s rámcovou kupní smlouvou (dále jen „rámcová smlouva“);

1.1.3.   na základě a v souvislosti s jednotlivými kupními smlouvami uzavřenými na základě rámcové smlouvy.

1.2.    Kupní smlouva dle čl. 1.1.1 obchodních podmínek a jednotlivá kupní smlouva dle čl. 1.1.3 obchodních podmínek uzavřená na základě rámcové smlouvy jsou dále uváděny jen jako „kupní smlouva“.

2. PRODUKTY NABÍZENÉ PRODÁVAJÍCÍM

2.1.   Prodávající v rámci své podnikatelské činnosti nabízí k prodeji:

2.1.1.   rozmnoženiny počítačových programů1, u kterých došlo na území Evropské unie k vyčerpání práv na jejich rozšiřování ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozmnoženiny použitého softwaru“);

2.1.2. rozmnoženiny počítačových programů, které nebyly před jejich prodejem kupujícímu užívány žádným předchozím uživatelem; (dále společně jen jako „produkty“ či jednotlivě jako „produkt“).

2.2.    Součástí produktů není poskytování technické či uživatelské podpory provozu samotného softwaru (jehož rozmnoženina je dodávána na základě kupní smlouvy) či poskytování aktualizací nebo oprav takového softwaru prodávajícím či jinou třetí osobou (nositelem práv). Nositel práv však může takové služby poskytovat.


1 Jednotlivé rozmnoženiny jsou v běžné řeči někdy nepřesně označovány jako licence, nicméně v případě rozmnoženin použitého softwaru nedochází k postoupení či prodeji licence, nýbrž k převodu vlastnického práva k rozmnoženině softwaru. Tyto rozmnoženiny jsou pak užívány kupujícím přímo na základě zákona.

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu produkty a převést na něho vlastnické právo k produktům a kupující se zavazuje produkty převzít a zaplatit prodávajícímu jejich kupní cenu.

4. KUPNÍ CENA PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.   Kupní cena produktů, její splatnost a další platební podmínky jsou smluveny v kupní smlouvě.

4.2.    V případě každé bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.    V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny produktů, zálohy na ni či jiných plateb podle kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a/nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči kupujícímu z jakékoliv kupní smlouvy, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků kupujícím.

4.4.    Pohledávky za prodávajícím je vůči kupní ceně produktů či jiným dluhům na základě kupní smlouvy možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně uznanou co do důvodu a výše či o pohledávku kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.

4.5.    Je-li to v obchodním styku obvyklé či stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. DODÁNÍ PRODUKTŮ

5.1   V případě, že má mít produkt dodávaný dle kupní smlouvy nehmotnou podobu, rozumí se dodáním produktu poskytnutí příslušného dokumentu (označovaného prodávajícím jako vlastnická dokumentace) či licenčního čísla (product key), včetně jejich poskytnutí elektronickou poštou na adresu kupujícího.

5.2  Vlastnické právo k produktům přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny takových produktů.

5.3   V případě, že má kupující zájem rozšiřovat rozmnoženinu použitého softwaru mimo území Evropské unie, činí tak na vlastní odpovědnost a je povinen si samostatně zjistit, zdali takové rozšiřovaní či užití rozmnoženiny použitého softwaru je v souladu s obecně závaznými právními předpisy účinnými na předmětném území.

6. GARANCE PRODÁVAJÍCÍHO

6.1   Pro případ, že se jedná o rozmnoženinu použitého softwaru, prodávající garantuje, že:

6.1.1   Není-li smluveno výslovně jinak, rozmnoženina použitého softwaru prodávaná kupujícímu na základě kupní smlouvy je rozmnoženinou, u které došlo k vyčerpání práv výrobce softwaru na její rozšiřování pro území Evropské unie;

6.1.2   V případě, že rozmnoženina použitého softwaru bude mít právní vadu, budou nároky kupujícího vyřešeny dodáním jiné bezvadné rozmnoženiny použitého softwaru či vrácením kupní ceny vadné rozmnoženiny použitého softwaru. Kupující tak není oprávněn po prodávajícím požadovat odstranění právní vady rozmnoženiny použitého softwaru;

6.1.3   V případě, že rozmnoženina použitého softwaru bude technicky vadná, to znamená, že nebude možné ji z důvodů spočívajících v této rozmnoženině použitého softwaru nainstalovat či provozovat, budou nároky kupujícího vyřešeny dodáním jiné bezvadné rozmnoženiny použitého softwaru, či vrácením kupní ceny vadné rozmnoženiny použitého softwaru. Kupující tak není oprávněn po prodávajícím požadovat odstranění technické vady rozmnoženiny použitého softwaru.

7. VLASTNOSTI PRODUKTŮ

7.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vad produktů se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li smluveno jinak.

7.2   Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající neovlivňuje a nenese odpovědnost za funkci či funkcionalitu samotného softwaru (jehož rozmnoženina je dodávána na základě kupní smlouvy), včetně výskytu chyb v rámci takového softwaru, nebo za jeho kompatibilitu s určitým hardwarem či jinými počítačovými programy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající nenese odpovědnost za vhodnost využití samotného softwaru (jehož rozmnoženina je dodávána na základě kupní smlouvy) pro potřeby kupujícího či jiné osoby.

7.3    Bude-li mít produkt vady, budou práva kupujícího z odpovědnosti za takové vady uspokojeny prodávajícím dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího produktu, dodáním jiného bezvadného kusu produktu za produkt s vadou, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny produktu.

7.4   Budou-li práva z odpovědnosti za vady prodávajícího řešena dodáním jiného kusu produktu:

7.4.1.    odešle prodávající kupujícímu nový kus produktu do čtrnácti (14) dnů od dne vyřízení reklamace prodávajícím;

7.4.2.  nesmí kupující ani žádná jiná osoba, které kupující reklamovaný kus produktu přímo či nepřímo poskytnul (kupříkladu koncový uživatel), takový reklamovaný kus produktu využít, přičemž zákazem využití se pro tyto účely rozumí zejména zákaz využití licenčního čísla (product key) reklamovaného kusu produktu.

8. REKLAMACE

8.1.   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující v textové podobě prostřednictvím elektronické pošty na adrese prodávajícího [email protected] (dále jen „reklamace“). Reklamaci uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti (6) měsíců od dodání produktu.

8.2.   Při reklamaci musí kupující poskytnout prodávajícímu veškerou dokumentaci a informace, které mu byly prodávajícím s produktem dodány či které souvisí s kupní smlouvou, na základě které je reklamace uplatňována.

8.3.   Reklamace produktu kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu produktu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.

9. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

9.1.   Vznik práv z odpovědnosti za způsobenou újmu na straně kupujícího se řídí obecně závaznými právními předpisy, není-li stanoveno jinak.

9.2.   Předpokladem vzniku práva na náhradu újmy je neprodlené upozornění prodávajícího na vznik újmy či na skutečnost, že může ke vzniku újmy dojít.

9.3.   V případě vzniku újmy na straně kupujícího v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady produktů si smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením kupní smlouvy dohodly omezení náhrady této případné újmy vzniklé kupujícímu, nejedná-li se o újmu způsobenou prodávajícím úmyslně či z hrubé nedbalosti, tak, že celková náhrada veškeré újmy vzniklé z tohoto důvodu včetně ušlého zisku je omezena částkou, kterou kupující skutečně uhradil jako cenu za produkty podle té kupní smlouvy, na základě které újma vznikla.

9.4.   Prodávající nemá přesnou představu či informace o tom, za jakým účelem a k jakým činnostem budou produkty kupujícím či jinou osobou využity. I s ohledem na toto a s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením kupní smlouvy smluvní strany konstatují, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady produktů, se může celkem maximálně rovnat částce, kterou kupující skutečně uhradil jako cenu za produkty podle té kupní smlouvy, na základě které újma vznikla.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. OCHRANA INFORMACÍ

11.1.   Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné informace všechny informace o obsahu kupní smlouvy.

11.2.   Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinil prodávající.

11.3.   Kupující se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy a tři (3) roky po skončení účinnosti této smlouvy zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Kupující nesmí bez písemného souhlasu prodávajícího důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy prodávajícího. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost i o dalších skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména prodávajícího. Kupující může důvěrné informace sdělit svým poradcům zavázaným povinností mlčenlivosti.

11.4.   Za porušení této smlouvy se nepovažuje, pokud smluvní strana v souladu s právními předpisy poskytne důvěrné informace soudům, správním úřadům či dalším osobám, pokud je k tomu na základě obecně závazných právních předpisů povinna.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah založený rámcovou smlouvou nebo kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a s vyloučením použití zachovávaných obchodních zvyklostí. K rozhodování sporů z rámcové smlouvy a z kupní smlouvy mají pravomoc a jsou příslušné české soudy.

12.2. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn jeho případné pohledávky z rámcové smlouvy nebo z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

12.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v rámcové smlouvě či v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v rámcové smlouvě či v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

12.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy a kupní smlouvy.

 

V Brně dne 8. února 2022.

Forscope a.s.

Položka byla přidána do košíku